توزیع سبد کالای تابستانه سال ۱۳۹۹

شاکریم که توانستیم با یاری خداوند ارزاق تابستانه سال ۱۳۹۹ را بین مددجویان این موسسه توزیع نمائیم.