این روزها افراد بسیاری به‌ جای ارسال گل به مراسم ترحیم درگذشتگان، هزینه‌ آن را به موسسه‌های خیریه اهدا می‌کنند

تا از طرف موسسه خیریه، استندی برای همدردی به مراسم مورد نظر آنها فرستاده شود.

شما نیز می‌توانید از طریق سفارش استندهای همدردی این موسسه، گامی در جهت حمایت از مددجویان آن بردارید.

برای سفارش استند با شماره تلفن‌های موسسه تماس بگیرید