• دریافت صندوق صدقات
  • دریافت نذورات
  • دریافت حق عضویت از اعضای افتخاری مؤسسه