سبد کالا تابستان ۱۴۰۲

سبد کالا این نوبت از سال به نیازمندان تحت حمایت این موسسه توزیع گردید.

با تشکر از عزیزانی که ما را در این امر یاری کردند.