سبد کالا یلدا ۱۴۰۲

شاکریم که توانستیم با یاری خداوند سبد کالا شب یلدا را بین مددجویان تحت پوشش این موسسه توزیع نماییم.

نمونه پک خانواده ۴ نفره